Putra ke shabd roop पुत्र के शब्द रूप

Putra shabd roop in sanskrit पुत्र शब्द के रूप – putra ke roop

putra ke shabd roop पुत्र शब्द के रूप — अकारांत् पुल्लिंग शब्द सभी शब्दों के रूप इसी प्रकार से चलते है | जैसे राम: देव: श्याम: चन्द्र: सूर्य: अश्व: बालक: दानव: आदि |

पुत्र के रूप – putra ke roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा पुत्र:पुत्रौपुत्रा:
द्वितीया पुत्रम्पुत्रौपुत्रान्
तृतीयापुत्रेन पुत्राभ्याम्पुत्रै:
चतुर्थी पुत्राय पुत्राभ्याम्पुत्रेभ्य:
पंचमीपुत्रात्पुत्राभ्याम्पुत्रेभ्य:
षष्ठीपुत्रस्यपुत्रयो:पुत्रानाम्
सप्तमी पुत्रेपुत्रयो:पुत्रेषु
संबोधन हे पुत्र:हे पुत्रौहे पुत्रा:
https://upboardinfo.in/

अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप

 1. अश्व के रूप
 2. सूर्य शब्द के रूप
 3. सुर के रूप
 4. नकुल के रूप
 5. गज शब्द के रूप
 6. ब्राह्मण शब्द के रूप
 7. ईश्वर शब्द के रूप
 8. मयूर शब्द के रूप
 9. सर्प शब्द के रूप
 10. चन्द्र शब्द के रूप
putra ke roop

शुक शब्द के रूप shuk ke shabd roop

शुक शब्द के रूप — अकारांत् पुल्लिंग शब्द सभी शब्दों के रूप इसी प्रकार से चलते है | जैसे राम: देव: श्याम: चन्द्र: सूर्य: अश्व: नकुल: दानव: आदि |

शुक के रूप – shuk ke roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा शुक:शुकौशुका:
द्वितीया शुकम्शुकौशुकान्
तृतीयाशुकेन शुकाभ्याम्शुकै:
चतुर्थी शुकाय शुकाभ्याम्शुकेभ्य:
पंचमीशुकात्शुकाभ्याम्शुकेभ्य:
षष्ठीशुकस्यशुकयो:शुकानाम्
सप्तमी शुकेशुकयो:शुकेषु
संबोधन हे शुक:हे शुकौहे शुका:
https://upboardinfo.in/

अन्य अकारांत शब्दों के रूप

 1. अश्व के रूप
 2. सूर्य शब्द के रूप
 3. सुर के रूप
 4. बालक के रूप
 5. गज शब्द के रूप
 6. ब्राह्मण शब्द के रूप
 7. ईश्वर शब्द के रूप
 8. मयूर शब्द के रूप
 9. सर्प शब्द के रूप
 10. चन्द्र शब्द के रूप
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा शुक:शुकौशुका:
द्वितीया शुकम्शुकौशुकान्
तृतीयाशुकेन शुकाभ्याम्शुकै:
चतुर्थी शुकाय शुकाभ्याम्शुकेभ्य:
पंचमीशुकात्शुकाभ्याम्शुकेभ्य:
षष्ठीशुकस्यशुकयो:शुकानाम्
सप्तमी शुकेशुकयो:शुकेषु
संबोधन हे शुक:हे शुकौहे शुका:
https://upboardinfo.in/

नकुल के रूप – nakul ke roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा नकुल:नकुलौनकुला:
द्वितीया नकुलम्नकुलौनकुलान्
तृतीयानकुलेन नकुलाभ्याम्नकुलै:
चतुर्थी नकुलाय नकुलाभ्याम्नकुलेभ्य:
पंचमीनकुलात्नकुलाभ्याम्नकुलेभ्य:
षष्ठीनकुलस्यनकुलयो:नकुलानाम्
सप्तमी नकुलेनकुलयो:नकुलेषु
संबोधन हे नकुल:हे नकुलौहे नकुला:
https://upboardinfo.in/

शुक के रूप – shuk ke roop

अन्य अकारांत शब्दों के रूप

 1. अश्व के रूप
 2. सूर्य शब्द के रूप
 3. सुर के रूप
 4. बालक के रूप
 5. गज शब्द के रूप
 6. ब्राह्मण शब्द के रूप
 7. ईश्वर शब्द के रूप
 8. मयूर शब्द के रूप
 9. सर्प शब्द के रूप
 10. चन्द्र शब्द के रूप

MP BOARD से सम्बंधित सभी प्रकार के प्रश्नों के हल के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए

Up Board Class 12th Civics Chapter 3 Liberty and Equality स्वतन्त्रता एवं समानता

Leave a Comment